PROW 2014-2020 | materiały budowlane, materiały wykończeniowe, opał,

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie


Tytuł operacji: „Wzrost konkurencyjności  przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowo-usługowego dzięki modernizacji budynku handlowego i magazynowego  oraz montażowi instalacji fotowoltaicznej”

Cel operacji: Tworzenie miejsc pracy na obszarze LGD Cieszyńska Kraina poprzez rozwój przedsiębiorstwa dzięki modernizacji budynku handlowego i magazynowego, montażowi instalacji fotowoltaicznej oraz utworzeniu 1 miejsca pracy.

Zakres projektu: w celu zwiększenia konkurencyjności oraz poprawy warunków prowadzenia działalności w ramach projektu wnioskodawca przeprowadził inwestycje w budynku handlowym i magazynowym, polegające na adaptacji magazynu na pomieszczenie mieszalni tynków, wykonaniu robót remontowych budynku handlowego wraz z przebudową komunikacji na terenie działki, a także montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku magazynowego oraz budowie stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 

Prace adaptacyjne w magazynie pozwoliły na utworzenie pomieszczenia mieszalni tynków o pow. ok. 90 m kw. – miejsca, w którym świadczone  usług dla klientów spółki ( dotychczas usługi takie były świadczone w ograniczonym zakresie ze względu na brak odpowiedniego pomieszczenia ). W pozostałej części magazynu ( ok. 260 m kw. ) przeprowadzono prace remontowe, w celu poprawy warunków przechowywania asortymentu dostępnego dla klientów.

Prace remontowe budynku handlowego miały na celu poprawę jakości prowadzenia działalności handlowej, zwiększenia komfortu zakupów dla klientów, a także poprawę bezpieczeństwa pracy personelu. Prace obejmowały: wymianę pokrycia dachu ( ok. 65 m kw. ), powiększenie powierzchni sklepu o ok. 10 m kw., utworzenie ogólnodostępnej toalety, wydzielenie pomieszczenia socjalnego. Dodatkowo wykonana została elewacja sklepu, mieszalni tynków i magazynu. 

W ramach operacji zamontowano instalację  paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 14,85 kWp na dachu budynku magazynowego – produkuje energię elektryczną na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej ( zaopatrzenie w prąd budynku handlowego oraz mieszalni tynków, a także oświetlenie zewnętrznej ekspozycji ), a również do zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Inwestycja ta pozwoliła na znaczne ograniczenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Montaż instalacji fotowoltaicznej wymagał także modernizacji instalacji elektrycznej, w tym także oświetlenia magazynu. 

W ramach operacji wykonane zostały także zjazdy z drogi, ogrodzenie oraz miejsce zewnętrznej ekspozycji dla klientów. Zamontowano też stację ładowania pojazdów elektrycznych, która zasilana jest z instalacji OZE. Jest to innowacyjne narzędzie marketingowe – stacja udostępniana jest zainteresowanym osobom bezpłatnie;.

Efekty realizacji operacji: realizacja operacji przyczyniła się do poprawy konkurencyjności firmy, wzrostu przychodów z prowadzonej działalności  gospodarczej, utworzenia nowych miejsc pracy, w tym  dla osoby  z grupy defaworyzowanej ( osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo ) oraz osiągnięcia celu, którym jest tworzenie miejsc pracy na obszarze LGD Cieszyńska Kraina dzięki modernizacji budynku handlowego i magazynowego, montażowi instalacji fotowoltaicznej oraz utworzeniu 1 miejsca pracy. Dodatkowo realizacja operacji przyczyniła się do promocji obszaru LSR, jako miejsca przyjaznego przedsiębiorcom i środowisku naturalnemu oraz otwartego na nowe, innowacyjne rozwiązania biznesowe.

Operacja realizowana w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu danych osobowych w celu wyjaśnienia zgłoszonej przeze mnie sprawy i kontaktu ze mną w związku z moim zapytaniem. Zgoda jest zgodą dobrowolną, którą można wycofać w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem),
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o treściach marketingowych oraz handlowych w formie elektronicznej (e-mail, SMS) oraz w formie połączeń głosowych (rozmowy telefoniczne). Zgoda jest zgodą dobrowolną, którą można wycofać w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem),
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną, która znajduje się tutaj.